Dokumenti

Zakoni, pravilnici, uredbe, odluke

Odluka o organizaciji i naplati parkiranja u gradu Virovitici („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 12/14)

Odluka o komunalnim djelatnostima („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 3/11)

Obrasci, zahtjevi


  Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08,48/10,74/11,80/13,158/13,92/14)

  Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03,82/04,110/04,178/04,38/09,79/09,153/09,49/11,84/11,90/11,144/12,94/13,153/13,147/14)

  Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96,68/98,137/99,22/00,73/00,129/00,114/01,79/06,141/06,146/08,38/09,153/09,143/12,152/14)

  Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)

  Zakon o zaštiti potrošača (41/14)

  Zakon o tržištu toplinske energije (NN 80/13, 14/14)

  Zakon o trgovini (NN 87/08,96/08,116/08,76/09,114/11,68/13,30/14)

  Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05,41/08,125/11)

  Pravilnik o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju (NN 99/14)

  Pravilnik o sigurnosti dizala (NN 58/10)

  Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11,74/13)

  Odluka o organizaciji i naplati parkiranja u gradu Virovitici (Službeni vjesnik grada Virovitice br. 12/14)

  Odluka o uređenju prometa (Službeni vjesnik grada Virovitice br.9/10)

  Odluka o komunalnim djelatnostima (Službeni vjesnik grada Virovitice br. 3/11)

  Odluka o komunalnom redu (Službeni vjesnik grada Virovitice br. 14/08,2/09,2/11,3/11,11/11)

  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu (Službeni vjesnik grada Virovitice br. 7/12)

  Uredba o održavanju zgrada (NN 64/97)